Gepubliceerd 16 juni 2024

Uitbreidingswerken Rioolwaterzuivering Overschelde door Verhoeve Belgium

Aquafin in Vlaanderen staat de komende jaren voor grootschalige renovaties en nieuwbouwprojecten aan haar rioolwaterzuiveringen. Diverse projecten van uiteenlopende aard zijn reeds door Verhoeve uitgevoerd of in uitvoering.

In Overschelde zijn wij onderdeel van het team dat de uitbreiding van de installatie realiseert om de capaciteit te verhogen. Verhoeve was hierbij verantwoordelijk voor de elektrotechnische en watertechnische werkzaamheden.

In eerste instantie hebben we hier nieuwe extra influentvijzels gerealiseerd alsmede een nabezinktank. Daarnaast hebben we een nieuw laagspanningsgebouw aangebracht en een volledig nieuw beluchtingsbekken gerealiseerd. Hiervoor zijn nieuwe ophaalbare beluchtingskaders aangebracht om te zorgen voor voldoende zuurstof in het te behandelen water via een fijnbellenbeluchting.

Voor de juiste werking van de installatie is het verhogen van de zuurstofconcentratie uiterst belangrijk. Hiertoe zijn een aantal proeven uitgevoerd om de juiste werking aan te tonen en de installatie in te regelen.

Meer informatie? Neem contact met ons op. Wil Brabers of Toine Donkers (Antwerpen) kunnen hier meer over vertellen.

Gepubliceerd 15 feb 2024

Verwaarloosde bedrijfsterreinen:

Verhoeve onderzocht op verzoek van een probleembezitter en Vlaams studiebureau de mogelijkheid om een ‘koppijndossier’ in Haaght af te kopen. Door risico’s bespreekbaar te maken en OVAM met cofinanciering te betrekken, ontstond een integraal geheel waarop een contract kon worden gebaseerd. Het terrein was sterk verontreinigd door voormalige bedrijfsactiviteiten met vluchtige chloorsolventen en drijflagen van minerale olie. Na jaren van aandringen door OVAM en complexe gebruikssituaties bleek een regulier aannemingscontract onmogelijk. In overeenstemming met de eigenaar werd een bijzondere contractvorm afgesproken, waarbij sanering inclusief studiediensten forfaitair werd uitgevoerd na een eerste saneringsgericht onderzoek. De onderhandelingen duurden ongeveer 6 maanden, waarin het aannemingsbedrag ‘geraamd’ werd op basis van beschikbare budgetmogelijkheden en cofinanciering.

Een cruciale fase was het GO/NO GO acceptatieonderzoek, waarbij de omvang van de VOCL-verontreinigingen, de doorlaatbaarheid van de bodem (injecteerbaarheid), en de uiteindelijke kosten werden bekeken. De sanering zou biologisch worden uitgevoerd, en er werd een verbintenisovereenkomst met OVAM gesloten om de uitvoering van de sanering extra te borgen. Met goede samenwerking tussen de eigenaar, OVAM en de aannemer kon het terrein na jaren van discussies voortvarend worden aangepakt en werd het koppijndossier opgelost.

Identificatie van verontreinigingen, let op de risico’s 

Veel dossiers worden onderzocht volgens normen en wetgeving, maar dit geeft nog geen garantie. Naast milieuhygiënische verontreinigingen zijn factoren zoals hoge concentraties, biologische afbreekbaarheid, doorlaatbaarheid van de bodem, en makro parameters van groot belang. Bronzones en historische gegevens zijn relevant en moeten zorgvuldig worden onderzocht. Beheersmaatregelen moeten worden geïnstalleerd als sanering op zich laat wachten, maar verspreiding een risico vormt.

Saneringsopties en -methoden

Bij sanering is het belangrijk een innovatieve en meedenkende aannemer te vinden. Er zijn diverse methoden mogelijk, zoals biologische afbraak, chemische of thermische technieken, of combinaties daarvan. Beslissingen moeten worden genomen op basis van randvoorwaarden zoals tijd, kosten, risico’s, bereikbaarheid en bedrijfsvoering. Innovatieve saneringstechnieken zijn beschikbaar, maar testen en pilots zijn noodzakelijk om risico’s te verminderen en stagnatie te voorkomen.

Verhoeve, met meer dan 35 jaar ervaring, biedt maatwerk in bodem- en watersanering. Het bedrijf specialiseert zich in innovatieve methoden en biedt diverse opties, van traditionele ontgravingen tot biologische of chemische technieken. Contractvormen worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever, waarbij vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer cruciaal is.

‘Lessons learned’: Vertrouwen, transparantie, en evenwichtige contracten zijn essentieel. Verhoeve adviseert opdrachtgevers en -nemers om risico’s, planning en randvoorwaarden te bespreken zonder vooraf boetes en onaantrekkelijke betalingsregelingen vast te leggen. Een evenwichtig contract zorgt voor succesvolle uitvoering van projecten.

Gepubliceerd 9 jan 2024

Aanpak van PFAS in grondwater

Aanpak van PFAS in grondwater

Het Australisch-Amerikaanse bedrijf ECT2 en Verhoeve hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor projecten op het gebied van de behandeling van grond- en proceswater verontreinigd met Substances of Very High Concern (SVHC) zoals PFAS. ECT2 heeft veel ervaring opgebouwd met het behandelen van grond- en proceswater verontreinigd met PFAS. Verschillende projecten in Australië en de Verenigde Staten zijn al met succes geïmplementeerd via innovatieve filtratietechnologie met behulp van regenereerbare hars. Door middel van slimme filtratie- en terugspoeltechniek wordt door het terugspoelen de verzadigde hars ‘ontladen’ en wordt de vrijwel zuivere PFAS separaat opgeslagen. Het voordeel hiervan is dat er geen (dure) verzadigde hars of ander filtratiemateriaal hoeft te worden afgevoerd of gestort, wat de afvoerkosten sterk verlaagt.

Doordat Verhoeve en ECT2 de krachten bundelen en samenwerken, worden alle beschikbare kennis en middelen binnen Europa en daarbuiten ingezet om onze opdrachtgevers te ontzorgen. Wij verzorgen het ontwerp, de bouw, de installatie en het onderhoud van de zuiveringsinstallatie

Gepubliceerd 9 jan 2024

Verhoeve actief voor Aquafin in Vlaanderen

Verhoeve actief voor Aquafin in Vlaanderen

Werkt heeft een actieve rol in het renovatieproces van intercommunale waterzuiveringen in Vlaanderen welk programma onder beheer van Aquafin wordt uitgevoerd. Recent werkten wij voor Aquafin voor het plaatsen van 8 nieuwe borstelbeluchters op de site in Eeklo. Borstelbeluchters worden toegepast voor oppervlaktebeluchting in de beluchtingsbekken van de rioolwaterzuivering. (RWZI)

Uitvoering vond plaats in 4 fases, waarin telkens 2 borstelbeluchters per bekken werden vervangen. Vorige week zijn de twee laatste borstels geplaatst. Deze borstelbeluchters worden aangestuurd door middel van zuurstofmetingen. En dit dan met “master en slaves “ bekkens. Het zuurstofgehalte in het eerste bekken stuurt dus het inschakelen van de bordstelbeluchters in de andere bekkens. Dit om onnodig beluchten te voorkomen en een zo economisch elektriciteitsverbruik te verkrijgen. Deze zuurstofmeters worden aangebracht op door ons nieuw te plaatsen bordessen.

Gepubliceerd 9 jan 2024

Verhoeve betrokken bij drugszaak

Verhoeve betrokken bij drugszaak


Echter niet voor het produceren / verhandelen / gebruik ervan maar wel voor de bodemsanering van
het drugsafval.
Na het ontmantelen van een drugslabo (ca. 10 jaar geleden) heeft Verhoeve in het verleden reeds
een ontgraving uitgevoerd op het terrein.
Na verdere opvolging blijkt er echter nog een significante restverontreiniging aanwezig te zijn, daar
waar het afval werd geloosd in het bos.
Hier zal Verhoeve een pilootproef uitvoeren middels Perozox® (op basis van ozoninjectie) om na te
gaan of de bewuste stoffen (oa. N-formylamphetamine) hiermee gesaneerd kunnen worden.
Indien dit daadwerkelijk werkt wachten er mogelijk nog enkele andere sites met dezelfde
problematiek, dus fingers crossed!