bodemsanering

Bodemsanering

Grootschalige bodemsanering met explosieve stoffen in Muiden

Bodemsanering
Grootschalige bodemsanering met explosieve stoffen in Muiden
Projecten

Grootschalige bodemsanering met explosieve stoffen in Muiden

Verhoeve Milieu & Water is sinds 2017 betrokken bij de sanering van dit prachtige terrein wat plaatselijk is verontreinigd met kruitgerelateerde stoffen (niet-genormeerde energetische verontreinigingen als TNT). De verontreinigingen zijn aanwezig in de grond en in het grondwater. Daarnaast zijn over een groot deel van het industrieterrein kleine spots met immobiele verontreinigingen aanwezig die zijn te relateren aan ophogen en/of verharden van de locatie. Deze verontreinigingen bestaan overwegend uit zware metalen en in mindere mate PAK, PCB en asbest. Incidenteel is een mobiele olieverontreiniging aanwezig.

De Krijgsman

Kruitfabriek ‘De Krijgsman’ in Muiden sloot in 2004 haar poorten. Het terrein is vanaf 1702 gebruikt voor de productie van verschillende soorten kruit. Het terrein van de voormalige kruitfabriek heeft een totale oppervlakte van ongeveer 70 hectare en wordt door de Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek (KNSF) ontwikkeld. KNSF heeft een ambitieus doel gesteld door het terrein in eigen beheer te ontwikkelen tot een prachtig woongebied met volop ruimte voor aanwezige ruige natuur, industrieel erfgoed en oude watergangen. In het plan blijft de oude structuur van het fabrieksterrein met verschillende waterlopen, bomenlanen en enkele fraaie historische gebouwen behouden.

Voor de ontwikkeling is de bodem gefaseerd gesaneerd waarbij als uitgangspunt een functiegerichte en kosteneffectieve bodemsanering wordt gehanteerd. Door de complexe verontreinigingssituatie, de tientallen te saneren verontreinigingspots en de grote hoeveelheden vrijkomende en te verwerken verontreinigde grond maakt het ontwikkelen van het oude industrieterrein tot een prestatie van formaat.

Onderzoek en sanering

Verhoeve is in de arm genomen voor het proces en uitvoering van de grondsanering tot en met de grondwatersanering en zuivering en afstemming met buitenlandse partners om in het veld onderzoek te kunnen doen naar springstoffen. Zusterbedrijf Buro Antares heeft de begeleiding en controle van de sanering verzorgd en geregeld dat de afgevoerde grond verwerkt kon worden. Verder zijn de benodigde partijkeuringen uitgevoerd volgens het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit.

In korte tijd is verder een proefruimte ingericht voor het op locatie uitvoeren van analytisch onderzoek om de aan- en afwezigheid van springstoffen in bodemmonsters vast te stellen. Hierdoor kon efficiënt, doeltreffend, snel en sturend worden ontgraven.

Voor de locatie-ontwikkeling zijn in de periode van mei 2017 tot eind juni 2018 tientallen immobiele spots ontgraven. Waar mogelijk is de kadastrale aantekening van de gesaneerde percelen verwijderd. De in totaal circa 5.000 m³ vrijgekomen ontgraven grond is vervolgens op het zuidoostelijke deel van het ontwikkelingsgebied herschikt binnen het geval. In een later stadium wordt hierbij nog 430 m³ extra grond herschikt.

Naast de ontgraving van de immobiele verontreinigingen, is ook een kleine 500 m3 mobiele verontreiniging ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Verder is de met energetische stoffen verontreinigde bodemspots ontgraven. In totaal is circa 13.500 m³ met springstoffen verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter plaatse zal het grondwater nog worden gesaneerd over een oppervlakte van 5.000 m².

Ontwikkeling

Op het terrein van de voormalige kruitfabriek verrijst thans een ruim opgezette woonwijk met circa 1.300 eengezinswoningen en appartementen. Dankzij de authentieke ligging ingeklemd tussen het Gooi, Amsterdam en het IJmeer en de bijzondere architectuur wordt afgerekend met bestaande woonconventies en wordt een uniek woongebied gerealiseerd. Meer informatie is terug via de volgende link: www.dekrijgsmanmuiden.nl