Gepubliceerd 15 feb 2024

Verwaarloosde bedrijfsterreinen:

 

Verhoeve onderzocht op verzoek van een probleembezitter en Vlaams studiebureau de mogelijkheid om een ‘koppijndossier’ in Haaght af te kopen. Door risico’s bespreekbaar te maken en OVAM met cofinanciering te betrekken, ontstond een integraal geheel waarop een contract kon worden gebaseerd. Het terrein was sterk verontreinigd door voormalige bedrijfsactiviteiten met vluchtige chloorsolventen en drijflagen van minerale olie. Na jaren van aandringen door OVAM en complexe gebruikssituaties bleek een regulier aannemingscontract onmogelijk. In overeenstemming met de eigenaar werd een bijzondere contractvorm afgesproken, waarbij sanering inclusief studiediensten forfaitair werd uitgevoerd na een eerste saneringsgericht onderzoek. De onderhandelingen duurden ongeveer 6 maanden, waarin het aannemingsbedrag ‘geraamd’ werd op basis van beschikbare budgetmogelijkheden en cofinanciering.

Een cruciale fase was het GO/NO GO acceptatieonderzoek, waarbij de omvang van de VOCL-verontreinigingen, de doorlaatbaarheid van de bodem (injecteerbaarheid), en de uiteindelijke kosten werden bekeken. De sanering zou biologisch worden uitgevoerd, en er werd een verbintenisovereenkomst met OVAM gesloten om de uitvoering van de sanering extra te borgen. Met goede samenwerking tussen de eigenaar, OVAM en de aannemer kon het terrein na jaren van discussies voortvarend worden aangepakt en werd het koppijndossier opgelost.

Identificatie van verontreinigingen, let op de risico’s

Veel dossiers worden onderzocht volgens normen en wetgeving, maar dit geeft nog geen garantie. Naast milieuhygiënische verontreinigingen zijn factoren zoals hoge concentraties, biologische afbreekbaarheid, doorlaatbaarheid van de bodem, en makro parameters van groot belang. Bronzones en historische gegevens zijn relevant en moeten zorgvuldig worden onderzocht. Beheersmaatregelen moeten worden geïnstalleerd als sanering op zich laat wachten, maar verspreiding een risico vormt.

Saneringsopties en -methoden

Bij sanering is het belangrijk een innovatieve en meedenkende aannemer te vinden. Er zijn diverse methoden mogelijk, zoals biologische afbraak, chemische of thermische technieken, of combinaties daarvan. Beslissingen moeten worden genomen op basis van randvoorwaarden zoals tijd, kosten, risico’s, bereikbaarheid en bedrijfsvoering. Innovatieve saneringstechnieken zijn beschikbaar, maar testen en pilots zijn noodzakelijk om risico’s te verminderen en stagnatie te voorkomen.

Verhoeve, met meer dan 35 jaar ervaring, biedt maatwerk in bodem- en watersanering. Het bedrijf specialiseert zich in innovatieve methoden en biedt diverse opties, van traditionele ontgravingen tot biologische of chemische technieken. Contractvormen worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever, waarbij vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer cruciaal is.

‘Lessons learned’: Vertrouwen, transparantie, en evenwichtige contracten zijn essentieel. Verhoeve adviseert opdrachtgevers en -nemers om risico’s, planning en randvoorwaarden te bespreken zonder vooraf boetes en onaantrekkelijke betalingsregelingen vast te leggen. Een evenwichtig contract zorgt voor succesvolle uitvoering van projecten.