Verhoeve Milieu & Water heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en aan haar klanten in het bijzonder. Deze website wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Verhoeve Milieu & Water en van derden rusten, zoals: tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de pagina’s in het algemeen. Daarnaast geeft deze website toegang tot databases, die tegen aanzienlijke kosten zijn samengesteld. Om de belangen van Verhoeve Milieu & Water en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website, mits naar de hoofdpagina [www.verhoevemw.com] wordt gelinkt. Verhoeve Milieu & Water behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van haar website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Links naar websites van derden
Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het [www.verhoevemw.com] domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Verhoeve Milieu & Water of een van haar bedrijfsonderdelen is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Verhoeve Milieu & Water spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Verhoeve Milieu & Water behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn of een storing of vertraging in het verstrekken van informatie zijn, dan aanvaardt Verhoeve Milieu & Water geen enkele aansprakelijkheid. Verhoeve Milieu & Water garandeert niet dat email of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verhoeve Milieu & Water aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Verhoeve Milieu & Water aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel het voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhoeve Milieu & Water. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

      Ik heb de privacy statement van Verhoeve Milieu & Water gelezen en ga hiermee akkoord*