Verhoeve onderzocht op verzoek van een probleembezitter en Vlaams studiebureau de mogelijkheid om een bodem ‘koppijndossier’ in Haaght op te lossen en het probleem af te kopen. Door risico’s bespreekbaar te maken en daarnaast het bevoegd gezag, OVAM, via cofinanciering te betrekken, ontstond een integraal geheel waarop een contract kon worden opgesteld. Het terrein was sterk verontreinigd door voormalige bedrijfsactiviteiten met vluchtige chloorsolventen en drijflagen van minerale olie. Na jaren van aandringen door OVAM en complexe gebruikssituaties bleek een regulier aannemingscontract onmogelijk. In overeenstemming met de eigenaar werd een bijzondere contractvorm afgesproken, waarbij sanering inclusief studiediensten forfaitair werd uitgevoerd na een eerste saneringsgericht onderzoek. De onderhandelingen duurden ongeveer 6 maanden, waarin het aannemingsbedrag ‘geraamd’ werd op basis van beschikbare budgetmogelijkheden en cofinanciering.

Een cruciale fase was het GO/NO GO acceptatieonderzoek, waarbij de omvang van de VOCL-verontreinigingen, de doorlaatbaarheid van de bodem (injecteerbaarheid), en de uiteindelijke kosten werden bekeken. De sanering zou biologisch worden uitgevoerd, en er werd een verbintenisovereenkomst met OVAM gesloten om de uitvoering van de sanering extra te borgen. Met goede samenwerking tussen de eigenaar, OVAM en de aannemer kon het terrein na jaren van discussies voortvarend worden aangepakt en werd het koppijndossier opgelost. De mogelijkheid tot verkoop van (delen van) het omvangrijke terrein ontstond! Waarde halen uit verontreinigde grond door middel van een goede contractvorm en kundige aannemer!

Identificatie van verontreinigingen, let op de risico’s

Veel dossiers worden onderzocht volgens normen en wetgeving, maar dit geeft nog geen garantie. Naast milieuhygiënische verontreinigingen zijn factoren zoals hoge concentraties, biologische afbreekbaarheid, doorlaatbaarheid van de bodem, en makro parameters van groot belang. Bronzones en historische gegevens zijn relevant en moeten zorgvuldig worden onderzocht. Beheersmaatregelen moeten worden geïnstalleerd als sanering op zich laat wachten, maar verspreiding een risico vormt.

Saneringsopties en -methoden

Bij sanering is het belangrijk een innovatieve en meedenkende aannemer te vinden. Er zijn diverse methoden mogelijk, zoals biologische afbraak, chemische of thermische technieken, of combinaties daarvan. Beslissingen moeten worden genomen op basis van randvoorwaarden zoals tijd, kosten, risico’s, bereikbaarheid en bedrijfsvoering. Innovatieve saneringstechnieken zijn beschikbaar, maar testen en pilots zijn noodzakelijk om risico’s te verminderen en stagnatie te voorkomen.

Verhoeve, met meer dan 35 jaar ervaring, biedt maatwerk in bodem- en watersanering. Het bedrijf specialiseert zich in innovatieve methoden en biedt diverse opties, van traditionele ontgravingen tot biologische of chemische technieken. Contractvormen worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever, waarbij vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer cruciaal is.

‘Lessons learned’: Vertrouwen, transparantie, en evenwichtige contracten zijn essentieel. Verhoeve adviseert opdrachtgevers en -nemers om risico’s, planning en randvoorwaarden te bespreken zonder vooraf boetes en onaantrekkelijke betalingsregelingen vast te leggen. Een evenwichtig contract zorgt voor succesvolle uitvoering van projecten.

Omvangrijke verontreiniging met chloorsolventen in binnenstad Terneuzen

Er is sanering en sanering. Verhoeve heeft inmiddels honderden projecten uitgevoerd sinds 1987. Groot of klein in omvang, eenvoudig of speciaal in een contractvorm, risicodragend of niet. Een van de eerste grote risicodragende projecten werd begin deze eeuw uitgevoerd: een complexe en omvangrijke verontreiniging met chloorsolventen in de binnenstad van Terneuzen. Hierbij is destijds een volledig nieuwe techniek ingezet: chemische oxidatie middels ozon. Meer dan 100.000 m3 bodemvolume is succesvol behandeld binnen een paar jaar in opdracht van de provincie Zeeland. Jaren later werd de techniek opnieuw succesvol ingezet voor dezelfde klant: de complexe grondwatersanering van een nabijgelegen stortplaats van chemisch afval: er werd 5 ha behandeld en het dossier kon worden gesloten binnen de daarvoor opgestelde planning van 10 jaar. Een enorme vracht aan verontreiniging met diverse verzadigde en onverzadigde chloorethanen, fenolen en vluchtige aromaten werd gesaneerd.

Diensten van Verhoeve

Verhoeve is een allround bodem- en watersaneerder met specialisatie in innovatieve (in-situ) methoden. In offertetrajecten worden diverse methoden aangeboden, met vrijheid voor de opdrachtnemer zonder afbreuk te doen aan de wensen van de opdrachtgever. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  • February 12, 2024by Verhoeve
  • 46
  • 0
  • News

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *