AGROZONE VERHOEVE VERHOEVE PROJECT PARTICIPATIE BURO ANTARES

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk item in het tegenwoordige ondernemerschap

Verhoeve Milieu en Water beseft dat de uitstoot van CO₂ in haar bedrijfsvoering en in de uitvoering van projecten onvermijdelijk is, maar dat er tevens een verantwoording ligt om deze uitstoot zo veel mogelijk te reduceren.

Verhoeve Milieu en Water hecht grote waarde aan het continue verbeteren aangaande duurzaamheid en reductie van de CO₂ uitstoot. Hiertoe heeft Verhoeve Milieu en Water onder de vlag van de Aurora holding een portfolio op gesteld met daarin de CO₂ footprint van het basisjaar 2013 en een inventarisatie van de reductiemogelijkheden.

Door het management is dit vertaald naar een Energie Management Actieplan (EMA), waarin de reductiedoelstellingen zijn opgenomen.

Hierbij moet o.a. worden gedacht aan allerlei energiezuinige apparaten, een wagenpark waarbij wordt gekeken naar de CO₂ uitstoot et cetera, maar de grootste focus ligt op het energiezuinig maken van onze bodemsaneringsunits en onze waterzuiveringsunits en daar waar mogelijk deze op groene energie te laten draaien.

Met deze werkwijze heeft de Aurora holding (en dus ook Verhoeve Milieu en Water) de derde trede van de CO₂ prestatieladder behaald. Zie ook: Website SKAO en ons Certificaat CO₂ ladder trede 3.

De voortgang van de reductiedoelstellingen en rapportage ( o.a. de CO₂ footprint) zullen regelmatig (jaarlijks) op deze webpagina worden bijgehouden.

We zijn in het verleden lidmaatschappen aangegaan met SKB (thans Bodembreedforum) en Lighthouseclub Nederland. Bij beide organisaties is verankeren van duurzaamheid een onderwerp en dit dan met name in de bedrijfsvoering en ontwerp van technieken. Als gevolg van brainstormen/denksessies in de initiatieven, zijn we in staat geweest om bodemsaneringen te ontwerpen en uit te voeren die minder CO₂ uitstoten.

Middels nieuwe innovatieve technieken voor opwarming van bodem is op een tweetal projecten een winst behaald in CO₂ reductie. Het betreft hier het toepassen van warmtepompen voor opwarmen van bodem voor versnelde biologische afbraak van verontreinigde componenten. Op twee projecten is hierbij een reductie behaald van 80.000 kWh stroom ofwel 40.000 kg CO₂.

Grote winst valt te halen in toepassing van duurzame technieken in onze installaties op het vlak van bodem en waterbehandeling. Een eerste aanzet is hiermee gerealiseerd. Innovatie initiatieven vanuit project Zunurec en Vlaanderen Circulair zullen daaraan verder meewerken.

Verder hebben we middels Bream (bouwen) kennis op gedaan van duurzame gebouwen en oplossingsrichtingen voor duurzaamheid in onze directe emissies. Dit heeft geleid tot een investering in LED op de vestigingen Dordrecht, Zelhem en Antwerpen en luchtstuwing in de loodsen te Zelhem. Energie verslindende apparatuur wordt vervangen door energie zuinige of er wordt een alternatief gezocht om zo nog meer CO₂ reductie te realiseren.

      Ik heb de privacy statement van Verhoeve Milieu & Water gelezen en ga hiermee akkoord*