Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk item in het tegenwoordige ondernemerschap

Verhoeve Milieu en Water beseft dat de uitstoot van CO₂ in haar bedrijfsvoering en in de uitvoering van projecten onvermijdelijk is, maar dat er tevens een verantwoording ligt om deze uitstoot zo veel mogelijk te reduceren.

Verhoeve Milieu en Water hecht grote waarde aan het continue verbeteren aangaande duurzaamheid en reductie van de CO₂ uitstoot. Hiertoe heeft Verhoeve Milieu en Water onder de vlag van de Aurora Groep een portfolio op gesteld met daarin de CO₂ footprint van het basisjaar 2020 en een inventarisatie van de reductiemogelijkheden.

Door het management is dit vertaald naar een Energie Management Actieplan (EMA), waarin de reductiedoelstellingen zijn opgenomen.

Hierbij moet o.a. worden gedacht aan allerlei energiezuinige apparaten / inbouwcomponenten, een verduurzamen / elektrisch wagenpark waarbij wordt gekeken naar de CO₂ uitstoot et cetera, maar de grootste focus ligt op het energiezuinig maken van onze bodemsaneringsunits en onze waterzuiveringsunits. Daar waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt  van groene.

Met deze werkwijze heeft de Aurora Groep (Verhoeve Milieu en Water, Verhoeve Groep Belgium, Buro Antares en Agrozone Europe) de derde trede van de CO₂ prestatieladder behaald. Zie ook: Website SKAO en ons Certificaat CO₂ ladder trede 3.

De voortgang van de reductiedoelstellingen en rapportage ( o.a. de CO₂ footprint) zullen regelmatig (twee maal per jaar) op deze webpagina worden bijgehouden.

Initiatieven: CO₂ uitstoot in bodem- en waterbehandelingstechnieken

We zijn in het verleden lidmaatschappen aangegaan met SKB (thans Bodembreedforum) en Lighthouseclub Nederland. Bij beide organisaties is verankeren van duurzaamheid een onderwerp en dit dan met name in de bedrijfsvoering en ontwerp van technieken. Als gevolg van brainstormen/denksessies in de initiatieven, zijn we in staat geweest om bodemsaneringen te ontwerpen en uit te voeren die minder CO₂ uitstoten.

Middels nieuwe innovatieve technieken voor opwarming van bodem is op een tweetal projecten een winst behaald in CO₂ reductie. Het betreft hier het toepassen van warmtepompen voor opwarmen van bodem voor versnelde biologische afbraak van verontreinigde componenten. Op twee projecten is hierbij een reductie behaald van 80.000 kWh stroom ofwel 40.000 kg CO₂.

Grote winst valt te halen in toepassing van duurzame technieken in onze installaties op het vlak van bodem en waterbehandeling. Een eerste aanzet is hiermee gerealiseerd. Innovatie initiatieven vanuit project Zunurec en Vlaanderen Circulair zullen daaraan verder meewerken.

Verder hebben we middels Bream (bouwen) kennis op gedaan van duurzame gebouwen en oplossingsrichtingen voor duurzaamheid in onze directe emissies. Dit heeft geleid tot een investering in LED op de vestigingen Dordrecht, Wehl, Loenen en Antwerpen. Energie verslindende apparatuur wordt vervangen door energie zuinige of er wordt een alternatief gezocht om zo nog meer CO₂ reductie te realiseren.

      Ik heb de privacy statement van Verhoeve Milieu & Water gelezen en ga hiermee akkoord*