Verhoeve voert een haalbaarheidsstudie uit voor hergebruik van kostbare verontreinigingen uit water!

Op dit moment worden grote afvalstromen simpelweg geloosd zonder dat hier verder iets mee gedaan wordt. Dat levert enerzijds veel verontreiniging op, en anderzijds brengt lozing van verontreinigd water kosten met zich mee.

Binnen de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsector Water is aan de Verhoeve een bedrag voor een studie toegekend. De studie beoogt inzicht te krijgen in de haalbaarheid en experimentele ontwikkeling van hergebruik van deze waterstromen, rekening houdend met technisch, financiële en bedrijfsmatige aspecten. Het project kan worden beschouwd als een eerste stap naar een circulaire en mondiaal toonaangevende industrie (CO2¬ prestatieladder). In eerste instantie wordt er gekeken naar het terugwinnen en hergebruiken van mogelijke ‘kostbare’ stoffen. In eerste instantie zal een inventarisatie plaatsvinden naar mogelijk onderwerpen binnen de bestaande klantgroepen. Voor een beperkt aantal mogelijkheden wordt een desk-studie uitgevoerd en worden de technische mogelijkheden bepaald in de testruimte van Verhoeve. Meest kansrijk onderwerp kan vervolgens worden opgeschaald bij gebleken geschiktheid.