Bodemsanering industrieel erfgoed ‘De Krijgsman’ Muiden: de explosieve uitdaging

Verhoeve Milieu & Water is sinds 2017 betrokken bij de sanering van dit prachtige terrein wat plaatselijk is verontreinigd met kruitgerelateerde stoffen (niet-genormeerde energetische verontreinigingen als TNT). De verontreinigingen zijn aanwezig in de grond en in het grondwater. Deze verontreinigingen bestaan overwegend uit zware metalen en in mindere mate PAK, PCB en asbest. Incidenteel is een mobiele olieverontreiniging aanwezig.

Kruitfabriek ‘De Krijgsman’ in Muiden sloot in 2004 haar poorten. Het terrein is vanaf 1702 gebruikt voor de productie van verschillende soorten kruit. Het terrein van de voormalige kruitfabriek heeft een totale oppervlakte van ongeveer 70 hectare en wordt door de Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek (KNSF) ontwikkeld tot een prachtig woongebied met volop ruimte voor aanwezige ruige natuur, industrieel erfgoed en oude watergangen. In het plan blijft de oude structuur van het fabrieksterrein met verschillende waterlopen, bomenlanen en enkele fraaie historische gebouwen behouden.

Voor de ontwikkeling is de bodem gefaseerd gesaneerd waarbij als uitgangspunt een functiegerichte en kosteneffectieve bodemsanering wordt gehanteerd.

Onderzoek en sanering

Verhoeve is in de arm genomen voor het proces en uitvoering van de grondsanering tot en met de grondwatersanering en zuivering en afstemming met buitenlandse partners om in het veld onderzoek te kunnen doen naar springstoffen. Zusterbedrijf Buro Antares heeft de begeleiding en controle van de sanering verzorgd en geregeld dat de afgevoerde grond verwerkt kon worden.

In korte tijd is een proefruimte ingericht voor het uitvoeren van analytisch onderzoek op locatie uitvoeren om de aan- en afwezigheid van springstoffen in bodemmonsters vast te stellen. Hierdoor kon efficiënt, doeltreffend, snel en sturend worden ontgraven.

Voor de locatie-ontwikkeling zijn in de periode van mei 2017 tot eind juni 2018 tientallen immobiele spots ontgraven. Naast de ontgraving van de immobiele verontreinigingen, is ook een kleine 500 m³ mobiele verontreiniging en circa 13.500 m³ met springstoffen verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter plaatse zal het grondwater nog worden gesaneerd over een oppervlakte van 5.000 m².

Ontwikkeling

Op het terrein van de voormalige kruitfabriek verrijst thans een ruim opgezette woonwijk. Dankzij de authentieke ligging ingeklemd tussen het Gooi, Amsterdam en het IJmeer en de bijzondere architectuur wordt afgerekend met bestaande woonconventies en wordt een uniek woongebied gerealiseerd. Meer informatie is terug via de volgende link: www.dekrijgsmanmuiden.nl